\n\n Mapa '. "\n"; endforeach; endif; if(Is_Array($OPT['js'])): foreach($OPT['js'] as $jsfile): echo ''. "\n"; endforeach; endif; echo ''; echo ''; echo $tx; echo ''; function Main() { global $OPT; $ML['remote_addr_net']=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; $ML['remote_addr_local']=$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']; $ML['remote_addr']=$ML['remote_addr_net']; $ML['remote_addr'].=(Ereg('[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}', $ML['remote_addr_local'])) ? $ML['remote_addr_local'] : ''; $rows=Array(1 => 2, 4, 8, 16); $cols=Array(1 => 2, 4, 8, 16); $pass='0a2cba6fcfa769a415d990f20da9ec030d038631'; $passips=Array('127.0.0.1', '85.135.130.113', '83.240.17.175', '85.135.138.93', '195.168.232.73'); $mapedit=false; if($_GET['mappassword']): if(In_Array($ML['remote_addr'], $passips) AND (Sha1($_GET['mappassword']) == $pass)): SetCookie('mapedit', $pass); Header('Location: map.php'); Die(); endif; elseif(($_COOKIE['mapedit'] == $pass) AND In_Array($ML['remote_addr'], $passips)): $mapedit=true; endif; // $blockcategory=2; $db=Mysql_Query('SELECT * FROM map_category ORDER BY sequence'); while($dat=Mysql_Fetch_Array($db)): if($dat['id'] != $blockcategory): $cats['name'][$dat['back']][$dat['id']]=$dat['name']; $cats['count'][$dat['id']]=$dat['name']; $cats['hidden'][$dat['id']]=$dat['hidden']; endif; $cats['name_id'][$dat['id']]=$dat['name']; endwhile; $db=Mysql_Query('SELECT * FROM map_marks'); while($dat=Mysql_Fetch_Array($db)): $items_marks[$dat['item']][]=$dat['mark']. ','. $dat['cor_x']. ','. $dat['cor_y']; endwhile; $db=Mysql_Query('SELECT * FROM map_items ORDER BY name_sort'); while($dat=Mysql_Fetch_Array($db)): $items['back'][$dat['category']][$dat['id']]=$dat['name']; $items['cor_x'][$dat['id']]=$dat['cor_x']; $items['cor_y'][$dat['id']]=$dat['cor_y'] + 1; $items['zoom'][$dat['id']]=$dat['zoom']; if($dat['logo']) $items['logo'][$dat['id']]='../firmy/'. $dat['logo']; if(mb_EregI('^[0-9]{1,10}$', $dat['name'])): $items['name'][$dat['id']]=$cats['name_id'][$dat['category']]. ' č.p. '. $dat['name']; else: $items['name'][$dat['id']]=$dat['name']; endif; if(Is_Array($items_marks[$dat['id']])): $items['js'][$dat['id']]=Implode(';', $items_marks[$dat['id']]); endif; endwhile; /* $db=Mysql_Query('SELECT * FROM institution WHERE map!=0'); while($dat=Mysql_Fetch_Array($db)): $menu=($dat['type'] == 1) ? 134 : (($dat['type'] == 2) ? 135 : 136); $web[$dat['map']]='index.php?menu='. $menu. '&institution='. $dat['id']; endwhile; $db=Mysql_Query('SELECT * FROM menu WHERE map!=0'); while($dat=Mysql_Fetch_Array($db)): $web[$dat['map']]='index.php?menu='. $dat['id']; endwhile; */ if(($_GET['print'] == 1) AND $_GET['coors']): $ex=Explode(',', $_GET['coors']); if(($ex[0] > 100) AND ($ex[0] < 3000)): $width=$ex[0]; if(($ex[1] > 0) AND ($ex[1] < 5)): $zoom=$ex[1]; if($ex[2] > 1): $max=$ex[2] + 3; $width2=Floor($ex[2] / 2); $cnt=$width2 / Floor($width / 306); if($cnt >= 2): $width2--; endif; for($i=3; $i<$max; $i++): $ar[]=$ex[$i]; endfor; Sort($ar); $i=0; $max=0; foreach($ar as $val): $i++; if($last AND !$max AND (($last + 1) != $val)): $max=--$i; endif; $tx2.=''; $last=$val; endforeach; if($max): $sum=$max * 306; else: $sum=$width2 * 306; endif; $tx='
'; $tx.=$tx2; $tx.='
'; endif; endif; endif; elseif($_GET['mapframe']): $OPT['js'][]='functions_utils.js'; $OPT['js'][]='functions_inmap.js'; $OPT['css'][]='map.css'; $tx='
'; $tx.='
'; for($i=1; $i<=3; $i++): for($e=1; $e<=16; $e++): $tx.=''; endfor; endfor; $tx.='
'; for($i=4; $i>=1; $i--): $tx.='
1) ? ' style="display: none;"' : ''). '>'; $tx.=''; $count=0; for($r=1; $r<=$rows[$i]; $r++): $tx.=''; for($c=1; $c<=$cols[$i]; $c++): if($i == 1): ++$count; $tx.=''; else: $tx.=''; endif; endfor; $tx.=''; endfor; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='
'; endfor; $tx.='
'; elseif($_GET['search']): $OPT['js'][]='functions_utils.js'; $OPT['js'][]='functions_mapsearch.js'; $OPT['css'][]='mapframe.css'; $tx.=''; elseif($_GET['list']): $OPT['js'][]='functions_utils.js'; $OPT['js'][]='functions_maplist.js'; $OPT['css'][]='mapframe.css'; if($_GET['mapitem'] AND $items['zoom'][$_GET['mapitem']]): $id=$_GET['mapitem']; $OPT['onload']='MapObjectOnload('. $items['zoom'][$id]. ', '. $items['cor_x'][$id]. ', '. $items['cor_y'][$id]. ', \''. $items['js'][$id]. '\', \''. $items['name'][$id]. '\', \''. $web[$id]. '\', \''. $items['logo'][$id]. '\');'; # $OPT['onload']='MapObjectOnload('. $items['zoom'][$id]. ', '. $items['cor_x'][$id]. ', '. $items['cor_y'][$id]. ', \''. $items['js'][$id]. '\', \''. $items['name'][$id]. '\', \''. $web[$id]. '\');'; elseif(IsSet($_GET['z']) AND IsSet($_GET['x']) AND IsSet($_GET['y'])): $OPT['onload']='MapObjectOnload('. $_GET['z']. ', '. $_GET['x']. ', '. $_GET['y']. ', false, false, false);'; elseif($_GET['mapfreeitem']): $dat=DS('SELECT * FROM map_freeitems WHERE id='. $_GET['mapfreeitem']); if($dat['id']): $db2=Mysql_Query('SELECT * FROM map_freemarks WHERE item='. $dat['id']); while($dat2=Mysql_Fetch_Array($db2)): $itemsfree_marks[$dat2['item']][]=$dat2['mark']. ','. $dat2['cor_x']. ','. $dat2['cor_y']; endwhile; $itemsfree['js'][$dat['id']]=Implode(';', $itemsfree_marks[$dat['id']]); $OPT['onload']='MapObjectOnload('. $dat['zoom']. ', '. $dat['cor_x']. ', '. $dat['cor_y']. ', \''. $itemsfree['js'][$dat['id']]. '\', \''. $dat['name']. '\', false);'; endif; endif; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='X'; $tx.='
'; /* $tx.='
'; $tx.='X'; $tx.='
'; */ $tx.='
  '; foreach($cats['name'][0] as $id => $name): $tx.='
 • '; if(Is_Array($cats['name'][$id])): $tx.=''. $name. ''; $tx.=''; elseif(Is_Array($items['back'][$id])): $tx.=''. $name. ''; $tx.=''; endif; /* if($id == 8): $tx.='
 • '. $items['name'][421]. ''; endif; */ $tx.='
 • '; endforeach; $tx.='
'; $tx.='
'; elseif($_GET['addurl']): $OPT['js'][]='functions_utils.js'; $OPT['js'][]='functions_mapadditem.js'; $OPT['css'][]='mapframe.css'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='zavřít'; $tx.='
'; if($mapedit): if(Count($_POST['mapvals'])): if($_POST['mapvals']['name'] AND Is_Numeric($_POST['mapvals']['category']) AND Is_Numeric($_POST['mapvals']['object_x']) AND Is_Numeric($_POST['mapvals']['object_y']) AND Is_Numeric($_POST['mapvals']['object_zoom']) AND Is_Array($_POST['mapvals']['marks_type'])): $marksr=Array(); foreach($_POST['mapvals']['marks_type'] as $key => $val): if($val AND $_POST['mapvals']['marks_x'][$key] AND $_POST['mapvals']['marks_y'][$key]): $marksr[]=Array($val, $_POST['mapvals']['marks_x'][$key], $_POST['mapvals']['marks_y'][$key]); endif; endforeach; if(Count($marksr)): if(mb_EregI('^[0-9]{1,5}$', $_POST['mapvals']['name'])): $sort=Str_Repeat(0, 6 - mb_Strlen($_POST['mapvals']['name'])). $_POST['mapvals']['name']; else: $sort=$_POST['mapvals']['name']; endif; Mysql_Query('INSERT INTO map_items VALUES (id, '. $_POST['mapvals']['category']. ', '. $_POST['mapvals']['object_x']. ', '. $_POST['mapvals']['object_y']. ', '. $_POST['mapvals']['object_zoom']. ', "'. $_POST['mapvals']['name']. '", "'. $sort. '", "")'); $item=Mysql_Insert_Id(); foreach($marksr as $val): Mysql_Query('INSERT INTO map_marks VALUES (id, '. $item. ', '. $val[0]. ', '. $val[1]. ', '. $val[2]. ')'); endforeach; $mapeditrec='Znacka pridana ['. $item. ']'; endif; endif; endif; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
Název:Kategorie:   
'; $tx.=''; $tx.=''; for($i=1; $i<=3; $i++): $tx.=''; endfor; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
Objekt
x
y
zoom

'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; else: $tx.='

Pro přidávání vlastních odkazů musíte být přihlášeni.

'; endif; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; for($i=1; $i<=8; $i++): $tx.=''; endfor; $tx.=''; $tx.='
'. $i. '
'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; for($i=9; $i<=16; $i++): $tx.=''; endfor; $tx.=''; $tx.='
'. $i. '
'; $tx.='
'; $tx.='
'; elseif($_GET['send']): $OPT['js'][]='functions_utils.js'; $OPT['js'][]='functions_inmap.js'; $OPT['css'][]='mapframe.css'; $checkmail='^([a-z]|[0-9])+([a-z]|[0-9]|\.([a-z]|[0-9])|_|-)*@([a-z]|[0-9])+([a-z]|[0-9]|_|-)*(\.([a-z]|[0-9])([a-z]|[0-9]|-|_)*)*\.[a-z]{2,4}$'; if(Count($_POST) AND $_POST['send_url'] AND mb_EregI($checkmail, $_POST['send_emailfrom']) AND mb_EregI($checkmail, $_POST['send_emailto'])): Mail($_POST['send_emailto'], 'Mapa dubnice', 'Pozrite si zaslanu mapu na adrese: '. $_POST['send_url']. "\n\n". $_POST['send_descr'], 'From: '. $_POST['send_emailfrom']); $tx.='
Mapa bola odoslaná na e-mail príjemcu '. $_POST['send_emailto']. '
'; //$tx.='
'; $tx.='
'; else: $tx.='
'; $tx.='X'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; endif; else: $OPT['js'][]='functions_utils.js'; $OPT['js'][]='functions_map.js'; $OPT['css'][]='map.css'; $tx='
Moment prosím, mapa sa sťahuje
(niektoré informácie sa môžu neskôr otvoriť do nového okna)
'; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='
 
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='Dubnica nad Váhom'; $tx.='Hľadanie ulíc a objektov'; $tx.='Zoznam ulíc a objektov'; $tx.='Veľkosť okna'; $tx.='
'; $tx.='
'; for($i=1; $i<=7; $i++): switch($i): case 1: case 2: case 3: case 4: $id=$i; $onclick='MapZoomSquare('. $i. ')'; break; case 5: $id='minus'; $onclick='MapZoomPlusMinus(1)'; break; case 6: $id='plus'; $onclick='MapZoomPlusMinus(2)'; break; case 7: $id='map'; $onclick='MapZoomMini()'; break; endswitch; $tx.=''; endfor; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='Automaticky - na celé okno'; $tx.='780x350'; $tx.='620x350'; $tx.='780x500'; $tx.='1000x450'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='
'; # $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='xxx'; $tx.='| další informace |'; $tx.=' Zrušit zvýraznění objektu'; $tx.='
'; $tx.='
 
'; $tx.='
 
 
 
 
 
 
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
Měřítko 0m
'; $tx.='
Měřítko 2000m
'; $tx.='
'; $tx.='Měřítko'; $tx.='
'; $tx.='
 
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='Zavřít minimapku'; $tx.='Minimapka'; $tx.='
'; $tx.='
 
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; /* $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='Url mapy (střed oblasti)
'; $tx.=''; $tx.='
'; $tx.='
'; */ $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
'; $ul='images/map/legenda'; $tx.='
'; $tx.='X'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
zastavěná plochazastavěná plocha
veřejná budovaveřejná budova
průmyslová zónaprůmyslová zóna
les, parkles, park
sad, zahradasad, zahrada
průjezdní komunikaceprůjezdní komunikace
uliceulice
chodníkchodník
pěší zónapěší zóna
jednosměrný provoz, zákaz vjezdujednosměrný provoz, zákaz vjezdu
autobusová linka MHD se zastávkouautobusová linka MHD se zastávkou
trolejbusová linka MHD se zastávkou
železniceželezniční staniceželeznice, železniční stanice
autobusové nádražíautobusová zastávkaautobusové nádraží, autobusová zastávka
parkovišterestauraceparkovište, restaurace
čerpací stanice, LPG
zdravotní střediskolékárnazdravotní středisko, lékárna
galerieknihovnagalerie, knihovna
policiepoštapolicie, pošta
hotelpenzionhotel, penzion
ubytovnaautokempingubytovna, autokemping
informační centrumkinoinformační centrum, kino
kašnapomníkkašna, pomník
kostelkaplekostel, kaple
telefonWCtelefon, WC
hřbitovhřbitovhřbitov
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='X'; $tx.='
'; $tx.='

Nápoveda

'; $tx.='
  '; $tx.='
 • Kliknutím ľavým tlačítkom sa mapa priblíži (u najväčšieho priblíženia sa zarovná na stred).
 • '; $tx.='
 • Kliknutím pravým tlačítkom sa mapa vzdiali.
 • '; $tx.='
 • Posúvať mapu môžete kolečkom myši, po stranách mapy šípkami a posuvníkmi okna mapy.

 • '; $tx.='
 • Na vyhľadaný objekt je možné sa rýchlo vrátiť kliknutím na názov v ľavom hornom rohu.
 • '; $tx.='
 • Pokiaľ sú k vyhľadanému objektu dalšie informácie, objaví sa v ľavom hornom rohu tiež položka "ďalšie informácie"
 • '; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.=''; // $tx.=''; if($mapedit): $tx.=''; endif; $tx.='
'; $tx.='
'; /* $tx.='
'; $tx.=''; $tx.=''; $tx.='
'; */ endif; return $tx; } function String_Compile_Search($string, $name, $mins=1) { $string=StripSlashes($string); $count=mb_StrLen($string); for($i=0, $e=0; $i<$count; $i++): if($next): if($string[$i] != ' '): $next=FALSE; else: continue; endif; endif; $char=mb_SubStr($string, $i, 1); switch($char): case '"': $e++; $pos=mb_StrPos($string, '"', $i+1); if(!$pos): break; endif; if($not): $word_not[$e]=mb_SubStr($string, $i+1, $pos-$i-1); else: $word[$e]=mb_SubStr($string, $i+1, $pos-$i-1); endif; $i=$pos; break; case '-': $not=TRUE; break; case '+': break; case ' ': $e++; $next=TRUE; $not=FALSE; break; default: if($not): $word_not[$e].=$char; else: $word[$e].=$char; endif; endswitch; endfor; if(Is_Array($word)): $words=Array(); foreach($word as $val): if(mb_StrLen($val) < $mins) continue; if(In_Array($val, $words)) continue; $words[]=AddSlashes($val); endforeach; $word=$words; if(Count($word)): $sql='('. $name. ' LIKE "%'. Implode('%" AND '. $name. ' LIKE "%', $word). '%")'; endif; endif; if(Is_Array($word_not)): $words_not=Array(); foreach($word_not as $val): if(mb_StrLen($val) < $mins) continue; if(In_Array($val, $words_not)) continue; $words_not[]=AddSlashes($val); endforeach; $word_not=$words_not; if(Count($word_not)): if($sql) $sql.=' AND '; $sql.='('. $name. ' NOT LIKE "%'. Implode('%" OR '. $name. ' NOT LIKE "%', $word_not). '%")'; endif; endif; return Array($sql, $word, $word_not); } ?>